Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování terapeutických/poradenských služeb/koučinku

 1. Objednávku poradenských/terapeutických služeb nebo koučinku (dále jen „služba“) provádí Klient kontaktováním Poskytovatelky prostřednictvím kontaktů uvedených na webové Stránce (e-mailem, telefonicky). V rámci objednávky uvede Klient specifikaci svých požadavků na poskytované služby a rozsah objednávaných služeb podle aktuální nabídky Poskytovatelky.
 2. V rámci objednávky Klient upřesní alespoň tyto údaje:
  1. jméno a příjmení Klienta,
  2. požadavky na poptávané služby,
  3. preferovaný termín započetí poskytování služeb,
  4. způsob poskytování služeb (specifikace komunikačních prostředků, popř. sdělení kontaktních údajů na vybrané platformě komunikace). 
 3. Odesláním objednávky Klient vyjadřuje souhlas s použitím specifikovaných komunikačních prostředků, případně i na dálku při poskytování služeb. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s poskytováním služeb (náklady na internetové připojení, popř. náklady na telefonické hovory) si hradí Klient sám.
 4. V případě, že Klient žádá, aby Poskytovatelka začala s poskytování služeb před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy „na dálku“ (tj. započato s poskytováním služeb – první konzultace - se má uskutečnit dříve než za 14 dnů ode dne odeslání objednávky e-mailem), musí o to výslovně požádat při objednávání služeb v objednávkovém formuláři (zaškrtnutím příslušné možnosti ve formuláři) nebo výslovným uvedením takové žádosti v rámci objednávky zaslané jiným způsobem (e-mailem).
 5. Přijetí objednávky potvrdí Poskytovatelka Klientovi v průběhu komunikace nebo obratem oznámením prostřednictvím způsobu komunikace, který Klient zvolil (mailem, písemně).
 6. Přijetím objednávky/podpisem smlouvy nebo zahájením poskytování služeb je mezi Klientem a Poskytovatelkou uzavřena smlouva o poskytování poradenských/terapeutických služeb nebo koučinku, jejíž obsah je určen dohodou smluvních stran a těmito OP. V případě rozporu má dohoda smluvních stran přednost.
 7. Služby jsou poskytovány vedle dalších podmínek uvedených v těchto VUP v souladu s těmito pravidly:
  1. Poskytovatelka je zavázána respektovat rozhodnutí Klienta ukončit poskytování služeb v konkrétní záležitosti Klienta, a to bezodkladně,
  2. Klient je zavázán zvážit všechna doporučení Poskytovatelky vyhledat další odbornou podporu, pokud mu Poskytovatelka takové doporučení sdělí,
  3. Klient je zavázán respektovat rozhodnutí Poskytovatelky ukončit poskytování služeb v konkrétní záležitosti Klienta.
 8. V případě dle písm. b) nenese Poskytovatelka jakoukoliv odpovědnost za následky rozhodnutí a na ně navazující jednání Klienta po sdělení doporučení ze strany Poskytovatelky. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient sám. Účelem poskytování služeb Klientovi není nahradit rozhodování Klienta v jeho osobních záležitostech rozhodnutím Poskytovatelky.
 9. Poskytovatelka nenese odpovědnost za jednání Klienta ani za následky takového jednání pro Klienta.
 10. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle dohody stran.
 11. Odměna za poskytování služeb je smluvní. Po potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy ze strany Poskytovatelky uhradí Klient cenu objednané služby převodem na bankovní účet Poskytovatelky číslo účtu 3630183001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
 12. Platba za objednanou službu musí být na účtu Poskytovatelky připsána nejpozději v den poskytnutí služby nebo její části (konzultace), pokud Poskytovatelka výslovně neschválí jiný postup.
 13. Storno poplatek: Pokud je domluvená a potvrzená konzultace zrušena nebo přesunuta v době kratší než 24 hodin před jejím konáním (v potvrzeném termínu) z důvodů na straně Klienta, uhrazená částka za poskytnutí služby náleží Poskytovatelce na náhradu prostředků vynaložených na přípravu konzultace.
 14. V případě, že Poskytovatelka neposkytne službu Klientovi řádně a včas podle sjednaných podmínek, má Klient právo na náhradu za neposkytnutou službu, přednostně na rezervaci náhradního termínu poskytnutí služby.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více