Psychoterapeutická poradna v Praze

Psychoterapie Praha - psychické a vztahové problémy, náročné životní situace, zvládání stresu. Individuální a on-line terapie s příspěvkem VZP.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

V psychoterapeutické poradně v Praze poskytuji odbornou pomoc a podporu při zvládání úzkostných a depresivních stavů, poruch příjmu potravy, syndromu vyhoření, závislostního chování, řešení náročných životních situací a vztahových potíží. V psychoterapeutické poradně se setkávám také s tématy sebedůvěry, práce se stresem a emocemi, nácvikem relaxačních a autoregulačních metod.

Nemám pro Vás kouzelné rady a rychlá řešení. Mohu Vám pomoci se lépe zorientovat ve svém prožívání, porozumět potížím a sobě samé/mu, podpořit Vaši odvahu začít měnit to, co můžete a naučit se přijmout věci, které změnit nemůžete. Jen změnou vycházející z Vás můžete změnit, co potřebujete. Změna je možná, obtížné bývá přijít na to, kde začít...

Cesta změny je jako putování. Chvíli stoupáme, pak zase klesáme, překonáváme svá osobní údolí, abychom dospěli na vrchol. Někdy můžete mít pocit, že uděláte krok vpřed a sklouznete o dva kroky nazpátek. S terapeutickou podporou můžete lépe zachytit své silné stránky, uvědomit si limity, nebo zvládat měnící se situaci.

Pracuji s dospělými a dospívajícími od 16 let.

Pro firmy a organizace připravuji školení a vzdělávací programy šité na potřeby firmy s cílem zlepšit dovednosti zaměstnanců, atmosféru a vztahy na pracovišti. Nejčastějšími tématy jsou manažerské, obchodní a komunikační dovednosti. Mám za sebou rozsáhlou praxi při organizaci workshopů zaměřených na osobní sebeprezentaci, motivaci, asertivitu, řešení konfliktů, práci se stresem a péči o zákazníky.

Konzultace v psychoterapeutické poradně v Praze jsou možné, kromě češtiny, také v německém jazyce.

 

Poskytované služby

Psychoterapie se zaměřuje na odbornou pomoc lidem, kteří se v životě ocitli ve složité situaci. Cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží, klientovo hlubší sebepoznání, změna prožívání, chování a myšlení. Setkání v Psychoterapeutické poradně v Praze může mít několik podob:

Jaký je rozdíl mezi terapií a koučinkem?

Koučink v porovnání s terapií nepracuje s obtížemi a problémy pátráním po příčinách v minulosti, nesnaží se do hloubky porozumět lidskému chování. V terapii se pracuje v hlubších vrstvách osobnosti a změny mohou mít trvalejší charakter. V koučinku se soustředíme především na přítomnost a budoucnost. Pomáhá klientovi stanovit si reálné cíle a následně je dosahovat. Vede k rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti, samostatnosti, tvořivosti a naplňování vlastního potenciálu. 

Psychoterapeutické poradenství

V poradenství (anglicky „counselling“ - doprovázení) nejsem v roli odborníka, který zná řešení a má zaručené odpovědi na Vaše otázky.

Podporuji a provázím klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností lépe porozumět situaci a hledat východiska v náročných životních situacích. Častým tématem bývá sebedůvěra, vztahové problémy a hledání životních hodnot.

Pokud klient přináší téma úzkostného prožívání, obtíží se zhoršenou pamětí, soustředěním, spánkem, nebo zvládání stresových situací, doporučuji nácvik relaxačních a autoregulačních technik.

Součástí psychoterapeutického poradenství je také prakticky orientovaný trénink sociálních dovedností jako je např.:

 • komunikace
 • rozpoznávání, zvládání a vyjadřování emocí otevřenou a efektivní cestou
 • nácvik zdravého sebeprosazování
 • řešení konfliktních situací

Setkání mívají krátkodobý charakter a mohou se kombinovat s individuální terapií, nebo koučinkem.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.


Dotaz na volný termín Ceny
Psychoterapeutické poradenství

Individuální terapie

Co je možné řešit v individuálních sezeních? Cokoli si žádá Vaši pozornost, je pro Vás důležité nebo tíživé.

Setkávám se především s následujícími tématy:

Možná poprvé v životě budete mít možnost otevřít, co Vás trápí, čeho se obáváte, bez hodnocení a souzení druhých. V bezpečném prostředí, kde vše, co je řečeno zůstává mezi námi. V terapii můžete lépe porozumět svým pocitům, minulým zážitkům, současným vztahovým a životním obtížím, a s terapeutickou podporou najít cesty, jak problémy překonat.

Výcházím z psychodynamických teorií, které předpokládají, že přítomné emoce, vztahové vzorce a chování jsou silně ovlivněny minulými zkušenostmi, nejvíce z raného dětství a dospívání. Jejich postupné uvědomění, zpracování a vyjádření pomáhá osvobodit se od stále se opakujících životních scénářů. Klient se učí novým dovednostem, které umožňují předcházet takovým situacím. Terapie pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad emocemi, myšlenkami a chováním.

S respektem k Vašim možnostem a aktuální situaci se domluvíme na setkávání. Záleží na Vás a Vašich tématech, jak často a dlouho budete chtít chodit. Pravidelností můžeme jen proces změny umocnit. V prvních měsících spolupráce doporučuji pravidelná sezení s frekvencí 1x v týdnu.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.


Dotaz na volný termín Ceny
Individuální terapie

Skupinová terapie

Ve skupinové terapii můžete najít bezpečné zázemí, kde si o svých potížích a starostech popovídáte s lidmi, kteří řeší obdobné problémy. Získáte podporu, pomoc nejen od terapeutů, ale také od ostatních členů skupiny.

Počáteční obavy a stud mluvit před druhými postupně opadává. Je jen na vás, kdy a do jaké míry budete o svých tématech mluvit. Do skupinového procesu se zapojujete svými názory, zkušenostmi a reakcemi na témata druhých.

Díky vztahům a dynamice ve skupině můžete zažít novou korektivní zkušenost, jakou vám individuální sezení zprostředkuje jen obtížně.
Navíc u psychických obtíží, které vznikly v malých přirozených skupinách jako je rodina, dětský kolektiv nebo pracovní skupina, může být právě taková forma terapie nejúčinnější.

VZP skupina - podzim 2023

Prostor pro získání vlastní zkušenosti ze skupinového setkávání s přispěním programu péče o duševní zdraví od VZP.

Skupina je určena pro pojištěnce VZP, kteří chtějí čerpat finanční příspěvek na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory v rámci programu péče o duševní zdraví formou skupinové terapie. Není vhodná pro osoby nacházející se ve stavu vyžadujícím intenzivní zdravotnickou péči, stacionární sociální službu nebo dlouhodobou psychoterapeutickou skupinu.

 • 10 setkání ve středu od 18:30 do 20:00 hod v období 4.10. - 13. 12. 2023
 • Ve Willow Therapy s.r.o., na adrese Hradčanská 64/101, Praha 6
 • Informace: www.skupinypraha.cz

Dotaz na volný termín Ceny
Skupinová terapie

On-line terapie

Pokud dáváte přednosti komunikaci ve virtuálním prostředí, ať už z důvodu zdravotního, časového, vzdálenosti, nebo jiného, můžeme se domluvit na setkávání přes Skype, Messenger, Whatsapp nebo telefonicky bez kamery.

Co potřebujete je kvalitní připojení k internetu a bezpečné místo, kde se cítíte dobře a můžete být nerušeni.

Výhodou je dostupnost, pohodlí a soukromí Vašeho domova, které Vám může pomoci se cítit bezpečně a otevřít témata, o kterých se tváří tvář obtížně mluví.

Všechny podmínky a pravidla spolupráce jsou stejné. Platba za konzultaci by měla být na účtu připsána v den konání konzultace. Číslo účtu je uvedeno v Ceníku.

V případě zájmu o online terapii vyplňte prosím formulář Dotaz na volný termín


Dotaz na volný termin Ceny
On-line terapie

Koučink

Prostřednictvím koučinku se zaměříme převážně na osobní a profesionální růst. Pro koučink je typické tvořivé pozitivní myšlení, odstraňování překážek za účelem využití Vašeho potenciálu vedoucího k realizaci vizí, cílů nebo přání.

Cesta koučování bývá kratší s vyšší cenou za jednotlivá sezení. Na jedno téma potřebujeme obvykle 4 – 6 setkání s odstupem 2-3 týdny. Cesta terapie je delší, ale setkání jsou levnější.

Jaká témata můžeme řešit prostřednictvím koučinku?

 • Zorientovat se v životní situaci
 • Formulovat životní vize a cíle
 • Rozhodování v životních situacích
 • Změny v osobním nebo profesním životě
 • Posílení motivace, silných stránek osobnosti
 • Osobnostní rozvoj
 • Práce s časem a prioritami
 • Obtíže v komunikaci
 • Vztahový koučink
 • Koučink životního stylu

Dotaz na volný termín Ceny
Koučink
Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

Mgr. Marie Zlesáková

Po dlouholeté manažerské praxi, lektorování skupinových vzdělávacích programů a koučování jednotlivců a týmů, jsem se v průběhu psychodynamického psychoterapeutického výcviku vydala na novou profesní cestu. V psychoterapeutickém vzdělávání jsem pokračovala studiem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a také na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Důležitým profesním mezníkem pro mě bylo zaměstnání v Centru pro léčbu poruch příjmu potravy a Centru pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK.

V terapeutické praxi vycházím z psychodynamických tvrzení, že náš vnitřní svět zásadním způsobem ovlivňují naše vztahy s blízkými v dětství a dospívání. Cílem je opětovné uvědomění si emocí a fantazií spojených s těmito významnými životními událostmi, jejich zpracování a vyjádření.

Sympatizuji s kognitivně behaviorálním přístupem, který věří, že ke zlepšení dojde, když lépe porozumíme našim myšlenkám. Změna našich navyklých způsobů myšlení se pak pozitivně odrazí i v našem chování.

V psychoterapeutické poradně používám také techniky body-psychoterapie a mindfulness. Psychoterapie zaměřená na tělo je přístup, který vychází z vzájemné provázanosti těla a duše. V terapeutickém procesu se využívá nejen slovo, ale také tělesné prožívání a naše schopnost prožívat a vyjadřovat věci na tělesné rovině. Mindfulness se do češtiny překládá nejčastěji jako všímavost. Pomáhá nám změnit postoje k našemu prožívání a lépe zvládat emoce a stres.

Podporuji vnitřní sílu a kladné stránky osobnosti klientů. Pomáhám jim najít cestu zpět k sobě, aby začali více naslouchat vlastnímu tělu i mysli, důvěřovat vlastním pocitům a zkušenostem. Věřím, že klienti mají vše potřebné již v sobě. Bylo to tam vždy, je to jen skryté...

 

Pracoviště Strašnice

Psychoterapeutická poradna, Praha 10 - Strašnice, Donatellova 2002/8, 2.patro
MHD: 10 min. pěšky od stanice Metra A Skalka, nebo autobusem č. 177, 195 do zastávky Donatellova, popř. č. 125, 138, 101, 111 do zastávky Michelangelova.
Autem: parkování je možné v přilehlých ulicích, např. Michelangelova (fialová zóna), nebo na parkovišti Tesco Extra Skalka v ulici Přetlucká.