Všeobecné uživatelské podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Mgr. Marie Zlesáková, se sídlem Na Vyhlídce 508, 252 44, Psáry - Dolní Jirčany, IČO: 08850399 (dále jen „Poskytovatelka“), je provozovatelem internetové stránky www.zlesakova.cz, dostupné z internetové adresy (URL) http://www.terapie.zlesakova.cz/ (dále jen „Stránka“), který slouží uživatelům Stránky jako
  1. komunikační platforma pro zprostředkování psychoterapeutických a poradenských konzultací, konzultací v koučinku na dálku (dále jen „Online terapie“),
  2. informační platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech využití poskytovaných konzultací zejména pro zlepšení kvality života jednotlivce, partnerů a rodiny a jako podpory při řešení životních situací subjektivně vnímaných uživatelem jako nelehké, to vše za níže podrobněji specifikovaných podmínek (dále jen „Všeobecné uživatelské podmínky“ nebo též „VUP“).
 2. Stránka slouží uživatelům ke zprostředkování kontaktu s Poskytovatelkou, o jejíž poradenské a konzultační služby má uživatel (dále jen „Klient“) zájem. Stránka slouží rovněž jako veřejně dostupný zdroj relevantních informací o účelu a druzích poskytovaných služeb.
 3. Poskytovatelka tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Serveru nejsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“) a jejich poskytování není v žádném případě účelem Stránky ani záměrem Poskytovatelky. Jakákoliv aktivita na Stránce nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením. Klient, který má zájem o poskytování zdravotní služby si je musí zajistit u zdravotnického zařízení, které je k jejich poskytnutí oprávněno dle zákona.
 4. Veřejně dostupný obsah Stránky, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.

II. Online terapie

Pravidla užívání Online terapie

 1. Online terapie je služba zprostředkovaná prostřednictvím Stránky pro Klienty, kteří mají zájem o poskytování poradenských a konzultačních služeb online a kteří splnili další podmínky pro poskytování těchto služeb uvedené v těchto VUP.
 2. Online terapie Poskytovatelky s Klientem se realizuje výlučně formou textové, zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové komunikace prostřednictvím platformy Skype, Messenger, Whatsapp nebo telefonicky bez kamery. Jiná forma poskytování Online terapie Poskytovatelky Klientovi není poskytováním služeb dle těchto VUP.
  Objednávka Online terapie
 3. Objednávku Online terapie provádí Klient kontaktováním Poskytovatelky prostřednictvím kontaktů uvedených na Stránce (mailem, telefonicky). V rámci objednávky potvrdí Klient specifikaci svých požadavků na poskytované služby a rozsah objednávaných služeb podle aktuální nabídky Poskytovatelky.
 4. V rámci objednávky si Poskytovatelka a Klient upřesní alespoň tyto údaje:
  1. jméno Klienta,
  2. požadavky na poptávané služby,
  3. preferovaný termín konání Online terapie,
  4. způsob Online terapie (specifikace komunikačních prostředků a výměna kontaktních údajů na vybrané platformě komunikace).
 5. Potvrzením objednávky Klient vyjadřuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při poskytování Online terapie. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s poskytováním Online terapie (náklady na internetové připojení, popř. náklady na telefonické hovory) si hradí Klient sám.
 6. V případě, že chce Klient, aby Poskytovatelka začala s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy „na dálku“ (tj. první Online terapie se má uskutečnit dříve než za 14 dnů ode dne vyplnění a odeslání objednávky), musí o to výslovně požádat při objednávání služeb v objednávkovém formuláři (zaškrtnutím příslušné možnosti ve formuláři) nebo výslovným uvedením takové žádosti v rámci objednávky zaslané jiným způsobem.
 7. Přijetí objednávky potvrdí Poskytovatelka Klientovi v průběhu komunikace nebo obratem oznámením prostřednictvím způsobu komunikace, který Klient zvolil (mailem, písemně).
 8. Pro Online terapii platí vedle dalších podmínek uvedených v těchto VUP tato pravidla:
  1. Poskytovatelka je zavázána respektovat rozhodnutí Klienta ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta, a to bezodkladně,
  2. Klient je zavázán zvážit všechna doporučení Poskytovatelky vyhledat další odbornou podporu, pokud mu Poskytovatelka takové doporučení sdělí,
  3. Klient je zavázán respektovat rozhodnutí Poskytovatelky ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta.
 9. V případě dle písm. b) nenese Poskytovatelka jakoukoliv odpovědnost za následky rozhodnutí a na ně navazující jednání Klienta po sdělení doporučení ze strany Poskytovatelky. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient sám. Účelem poskytování osobních poradenských a konzultačních služeb Klientovi není nahradit rozhodování Klienta v jeho osobních záležitostech rozhodnutím Poskytovatelky.
 10. Poskytovatelka nenese odpovědnost za jednání Klienta ani za následky takového jednání pro Klienta.
 11. Potvrzením objednávky Online terapie je mezi Klientem a Poskytovatelkou uzavřena smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb, jejíž obsah je určen obsahem potvrzené objednávky a těmito VUP.
 12. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle objednávky Klienta.
 13. Odměna za Online terapii je smluvní. Po potvrzení objednávky ze strany Poskytovatelky uhradí Klient cenu objednané Online terapie převodem na účet Poskytovatelky číslo účtu 3630183001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.
 14. Platba za Online terapii musí být na účtu Poskytovatelky připsána v den jejího konání (konzultace), pokud Poskytovatelka výslovně neschválí jiný postup.
 15. Storno poplatek: Pokud je domluvená a potvrzená Online terapie zrušena nebo přesunuta nejpozději … hodin před jejím konáním (v potvrzeném termínu) z důvodů na straně Klienta, uhrazená částka za Online terapii náleží Poskytovatelce na náhradu prostředků vynaložených na přípravu objednané Online terapie.
 16. V případě, že Poskytovatelka neposkytne Online terapii Klientovi řádně a včas podle sjednaných podmínek, má Klient právo na náhradu tím způsobené újmy, přednostně rezervaci náhradního termínu Online terapie.

III. Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatelka postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Poskytovatelka zpracovává tyto údaje z důvodu svého oprávněného zájmu a za účelem plnění smlouvy s Klientem ve smyslu těchto VUP.
 2. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Klienta jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na Stránce.

IV. Ostatní

 1. Mimosoudní řešení sporů: V případě, že dojde mezi Klientem a Poskytovatelkou ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě služeb poskytovaných Poskytovatelkou:
  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 2. Vztahy mezi Klientem a Poskytovatelkou se řídí těmito VUP a platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo ukončit provozování Stránek a/nebo poskytování služeb kdykoliv i bez uvedení důvodu.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka si vyhrazuje právo tyto VUP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, technické změně služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Poskytovatelky. Poskytovatelka je povinna oznámit změnu VUP Klientům alespoň 7 dní před účinností této změny. Klient je oprávněn odmítnout změnu VUP sdělením Poskytovatelce písemně na adresu Poskytovatelky nebo e-mailem na adresu: info@zlesakova.cz. V případě, že Klient neoznámí Poskytovatelce, že odmítá změnu VUP a po účinnosti změny VUP nadále užívá služby Poskytovatelky, má se za to, že změnu VUP akceptoval.
 2. Tyto Všeobecné uživatelské podmínky jsou platné a účinné dnem 28.04.2020. Změna Všeobecných uživatelských podmínek vyhrazena.

Psychoterapie - Mgr. Marie Zlesáková

► Více